فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی اورژانس پرتوی و سوانح سوختگی بیمارستان امیرالمومنین(ع)(۵۵-۹۹ )

۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۱ کد : ۱۴۳۳۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۲۰۲۷
به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۲۸۸۰۰۰۰۵۵ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد محوطه سازی اورژانس پرتوی و سوانح سوختگی بیمارستان امیرالمومنین(ع) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5  ابنیه و5  تاسیسات  وگواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  10/10/1399 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه  تاریخ 16/10/1399 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز شنبه  تاریخ 27/10/1399   
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  دوشنبه  تاریخ 29/10/1399    
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1.131.295.907 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

    نقشه محوطه سازی اورژانس پرتوی و سوانح سوختگی بیمارستان امیرالمومنین(ع)


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مزایده مناقصه اورژانس سوانح سوختگی بیمارستان امیرالمومنین اراک


نظر شما :