فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت¬های اولیه سلامت ( PHCشهری) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند(۵۱-۱۴۰۰)

۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۶ کد : ۲۲۴۶۳ مناقصات
تعداد بازدید:۱۷۵۰۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در سال 1400-1401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 20/09/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز سه شنبه  مورخ  23/09/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه مورخ  04/10/1400
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح  روز یکشنبه  مورخ  05/10/1400 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.236.708.036 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه برونسپاری مراقبت های اولیه شازند


نظر شما :