فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مخازن ، مبدل ها و تجهیزات جانبی موتورخانه بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۵-۱۴۰۰)

۲۷ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۸ کد : ۲۲۵۹۳ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۱۶۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مخازن، مبدل ها و تجهیزات جانبی موتورخانه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir  
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                                          

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 23/09/1400  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز  دوشنبه  تاریخ  29/09/1400 
 مهلت ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه و ارزیابی کیفی :  روز دوشنبه تاریخ  13/10/1400
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  صبح روز سه شنبه تاریخ  14/10/1400
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی الکترونیکی پاکت ها حضور بهم رسانند.  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.500.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:  آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021   
  دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مخزن مبدل موتورخانه بیمارستان ولیعصر اراک


نظر شما :