فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان آیت ا... طالقانی اراک (۳۲-۱۴۰۱)

۰۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۴۰ کد : ۲۸۱۴۹ مناقصات
تعداد بازدید:۱۴۵۳۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان آیت ا... طالقانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  04/05/1401 باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه تاریخ 08/05/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روزسه شنبه تاریخ 18/05/1401  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز چهارشنبه  تاریخ 19/05/1401 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  657.000.000 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب


( ۱ )

نظر شما :